Verzendkosten webshop bestellingen (Nederlands & English)

Overzicht van de verzend-, verpakkings- en handlingskosten voor diverse bestemmingen.

De hoogte van de verzendkosten wordt bepaald door de afmetingen en gewicht van het pakket, het orderbedrag en het land van bestemming.

Wepa Flyer bepaalt de wijze van verzending, altijd kiezend voor de zekerste, snelste en goedkoopste verzendweg.
Verzendingen geschieden hoofdzakelijk met DPD, GLS en PostNL, maar indien noodzakelijk en gewenst wordt er ook met DHL, UPS en FedEx verzonden.

Verpakkingen langer dan 130cm hebben altijd een toeslag. Deze toeslag wordt automatisch bij de bestelling aangegeven in het bestelformulier en verrekend.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de verzendkosten per land gekoppeld aan het orderbedrag.
De pakketten mogen maximaal 32kg wegen, een maximale lengte van 200cm en een maximale gordelomvang (1x Lengte + 2x Breedte + 2x Hoogte) van 300 cm hebben om met één van de genoemde pakketdiensten via de reguliere weg verzonden te kunnen worden.

Let op!: bij overschrijding van bepaalde verpakkingslengtes i.c.m. het gewicht van het pakket zijn er bijzondere toeslagen van toepassing. De maximaal toegestane verpakkingslengtes en gewichten verschillen per land, worden deze overschreden dan is er sprake van een bijzondere toeslag. In onderstaande lijst zijn per land de maximale afmetingen en gewichten aangegeven en indien deze daadwerkelijk worden overschreden, wordt door ons deze toeslag naberekend.

Leveringen van pakketten naar een DPD Parcelshop zijn gebonden aan maximale afmetingen en gewicht per pakket. De maximale lengte mag 100cm bedragen, de maximale gordelomvang (1x Lengte + 2x Breedte + 2x Hoogte) mag 250cm zijn en het pakket mag maximaal 20kg wegen. Is het pakket groter of zwaarder, dan dient het naar een gewoon adres verstuurd te worden.

In geval de levering naar een eiland of een afgelegen gebied (remote area) dient plaats te vinden, is er vaak sprake van een “eiland- cq remote area-toeslag”.
Omdat dit per land en regio nogal verschilt, wordt een eventuele eilandtoeslag door ons naberekend.

Via navolgende link eilandentoeslagenlijst ziet u in een overzicht alle eilanden en regio’s binnen Europa waarvoor een (eiland- cq remote area)toeslag geldt.

Bij alle in bovenstaande lijst vermelde landen die geen EU lid zijn, wordt het BTW-bedrag @ 21% bij een bestelling automatisch in mindering gebracht. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, neem dan contact met ons op.

Voor alle in de tabel niet genoemde landen gelden afwijkende (hogere) verzendkosten. Deze verzendkosten worden bij bestelling naberekend of wij kunnen ze vóóraf op aanvraag opgeven. Vraag uw verzendkosten hier aan o.v.v. land, plaats en postcode.

*****************************************************************************************************************************************

Overview of the shipping- packaging- and handlingcosts for various destinations.

The amount of the shippingcosts is determined by the dimensions and weight of the package, the order amount and the destination country.

Wepa Flyer determines the method of shipment, always choosing the safest, fastest and cheapest shipping route.
Shipments are mainly made with DPD, GLS and PostNL, but if necessary and required, shipments are also made with DHL, UPS and FedEx.

Packaging longer than 130cm always has a surcharge. This surcharge is automatically stated in the orderform when ordering and is settled.

In the table below you will find an overview of the shippingcosts per country linked to the order value. The packages may weigh a maximum of 32kg, have a maximum length of 200cm and a maximum belt circumference (1x Length + 2x Width + 2x Height) of 300cm to be able to be sent via the regular route with one of the aforementioned parcel services.

Please note!: when certain packaging lengths are exceeded combined with the weight of the parcel, special cost surcharges apply. The maximum permitted packaging lengths and weights differ per country, if these are exceeded, there is a special surcharge. In the list below the maximum dimensions and weights are indicated per country and if these are actually exceeded, this surcharge will be recalculated by us.

Deliveries of packages to a DPD Parcelshop are bound to maximum dimensions and weight per package. The maximum length may be 100cm, the maximum belt circumference (1x Length + 2x Width + 2x Height) may be 250cm and the package may weigh a maximum of 20kg. If the package is larger or heavier, it must be sent to an ordinary address.

If the delivery goes to an island or a remote area, there is often an “island or remote area surcharge”.
Because this varies considerably per country and region, we will recalculate any island or remote area surcharge.

Via the following link island surcharge list you can see an overview of all islands and regions within Europe for which an (island or remote area) surcharge applies.

For all countries mentioned in the list above that are not EU members, the VAT-amount (BTW) @ 21% is automatically deducted when placing an order. If this is not the case, please contact us.

For all countries not mentioned in the table, different (higher) shippingcosts apply. These costs are recalculated when ordering or we can specify them in advance upon request. Request your shipping costs here indicating country, city and zip code.